OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 62740989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. a vložka C 8730,
________________________________________________________________________________

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi společnosti HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín Pod Jedlovou, IČ: 62740989, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. a vložka C 8730, zastoupena Ing. Václavem Cintlem, jednatelem (dále jen „Prodávající“) a kupujícími v internetovém obchodě na adrese https://shop.haassohn.com (dále jen “E-shop”).

1.2. Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „Kupující“).

1.3. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s Prodávajícím smlouvu nebo s Prodávajícím jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

1.4. Podnikatelem je každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatel“).

1.5. Zbožím se rozumí veškerý sortiment produktů a výrobků, které jsou nabízeny v E-shopu Prodávajícího (dále jen „zboží“). Označení zboží nabízených Prodávajícím v E-shopu a popis jejich hlavních vlastností je uveden u každého zboží v Eshopu.

II. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET, OBJEDNÁVKA
2.1. Na základě registrace provedené v E-shopu Prodávajícího může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“) nebo Kupující, který je spotřebitelem může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z E-shopu. Pro registraci je nutná e-mailová adresa Kupujícího.

2.2. Při registraci a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si Kupující, který je spotřebitelem zvolí při registraci sám. Kupující, který je podnikatel obdrží od Prodávajícího emailem uživatelské jméno a heslo, které si následně může změnit v nastavení svého zákaznického účtu.

2.4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. Kupující vybírá na E-shopu jednotlivé zboží kliknutím na tlačítko „koupit“. Další proces objednávky probíhá zadáním údajů požadovaných v rámci procesu objednání. Objednávka může být odeslána jen tehdy, pokud jsou vyplněna všechna povinná pole a je zaškrtnuto políčko nalevo vedle prohlášení „Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl Obchodní podmínky a bez výhrad s nimi souhlasím.“. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „Objednat“ a proces objednávky je tím ukončen.

2.7. Před odesláním objednávky má Kupující možnost svou objednávku zkontrolovat a opravit, popř. změnit.

2.8. Po kliknutí na tlačítko „Objednat“ obdrží Kupující e-mailem automatické potvrzení přijetí objednávky, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.9. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. V případě, že do patnácti (15) pracovních dnů nedojde k akceptaci příslušné objednávky zboží ze strany Prodávajícího, platí, že Kupující není dále objednávkou vázán.

2.10.Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto Obchodní podmínky.

2.11.Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že E-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu již uhrazenou finanční částku.

2.12. Realizované objednávky a uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány v E-shopu Prodávajícího, a to po dobu nejméně 2 let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů.

III. CENA A PLATBA
3.1. Cena zboží v E-shopu Prodávajícího je uvedena v českých korunách (CZK) nebo EUR včetně DPH a bez poplatků za dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy, na poskytovateli dopravy a způsobu platby dopravného.

3.2. Platba za zboží může být realizována bankovním převodem nebo na dobírku.

3.3. Faktura bude Kupujícímu, který je spotřebitel zaslána spolu se zbožím a Kupujícímu, který je podnikatel poštou na adresu uvedenou v objednávce, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo spolu se zbožím. Podmínky různých typů dopravy a poskytovatelů dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

3.4. Úhrada Kupujícím za zboží objednané v Eshopu Prodávajícího musí být provedena před odesláním zboží nebo před jejím převzetí v případě platby na dobírku. V případě Kupujícího, který je podnikatel může být stranami sjednáno, že zboží bude dodáno před uhrazením ceny za zboží a úhrada proběhne na základě vystavené proforma faktury.

3.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


IV. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
4.1. Prodávající si vyhrazuje vlastnictví ke zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, až do úplného zaplacení ceny zboží a dalších nákladů podle příslušné kupní smlouvy.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Prodávající splní svou povinnost předat zboží Kupujícímu tím, že Kupujícímu umožní disponovat se zbožím na místě předání a Kupujícího o tom včas informuje.

5.2. Dodání zboží probíhá na dodací adresu v České a Slovenské republice, kterou Kupující, který je spotřebitelem, uvedl v objednávce.

5.3. Pokud Prodávající zboží odešle, předává zboží Kupujícímu, jenž je spotřebitelem, v okamžiku, kdy přepravce předá zboží Kupujícímu na místě předání.

5.5. Pokud Prodávající zboží odešle, předá zboží Kupujícímu, který je podnikatelem, předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží pro Kupujícího a umožní mu uplatnit práva z přepravní smlouvy.

5.6. Dodání zboží probíhá prostřednictvím poštovních nebo zasílatelských služeb. Způsob dodání závisí na objednaném zboží a Prodávajícím je nabízeno před uzavřením kupní smlouvy.

5.7. Doba dodání zboží je individuální.

VI. ŠKODY PŘI PŘEPRAVĚ
6.1. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí dodaného zboží zkontrolovat stav zásilky se zbožím spolu s přepravcem. Zjevné, zjevně znatelné škody způsobené při přepravě si Kupující musí při převzetí zboží nechat potvrdit přepravcem. Zákonná práva a povinnosti Kupujícího tímto nejsou dotčena.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

7.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího, který je spotřebitel převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. V případě, že je zboží přepravováno 3. osobou, nebezpečí škody na Kupujícího, který je podnikatel přechází předáním prvnímu přepravci.

7.4 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

7.4.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávajíc nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

7.4.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

7.4.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

7.4.4 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li na prodávaném zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě uvedeno jinak nebo v kupní smlouvě sjednáno jinak. Je-li na zboží uvedeno datum spotřeby, záruka se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží., to se však netýká:

7.6.1 u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

7.6.2 na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

7.6.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

7.6.4 vyplývá-li to z povahy věci.

7.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.8.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

7.8.1 na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

7.8.2 na odstranění vady opravou věci;

7.8.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

7.8.4 odstoupit od smlouvy.

7.9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.10.. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

7.11 Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.12 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.13 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.14 Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

7.15 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující, který je spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

7.16 Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou, včetně veškerého dodaného příslušenství.

7.17 Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

VIII. REKLAMACE

8.1.S výjimkou případů, kdy Prodávající k provedení opravy určí jinou osobu, má Kupující právo uplatnit reklamaci v sídle Prodávajícího, vždy však v obvyklé pracovní době nebo poštou, emailem nebo prostřednictvím formuláře na webu Prodávajícího.

8.2.Při uplatnění práv z vad na provozovně Prodávajícího nebo u osoby určené k provedení opravy Kupující spolu s reklamovaným zbožím (včetně kompletního původního příslušenství) předloží doklad o zaplacení zboží nebo záruční list. Při reklamaci dojde k vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém Prodávající uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob informování Kupujícího o jejím vyřízení. Pro účely vyřízení reklamace poskytne Kupující dostatečné kontaktní údaje, nelze-li využít údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu.

8.3. Je-li Kupující spotřebitel, prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

8.4.Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

8.5.Po vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího o ukončení reklamace a vyzve jej k převzetí reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od ode dne, kdy byl kupující o jejím vyřízení informován. Nepřevezme-li kupující zboží v této lhůtě, Prodávající bude oprávněn účtovat skladné ve výši 15 Kč za každý den prodlení s vyzvednutím a po uplynutí šesti (6) měsíců bude oprávněn skladované zboží vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha věci, převyšuje-li její hodnota 3.000 Kč a je-li známa kontaktní adresa Kupujícího, Prodávající vyrozumí Kupujícího o zamýšleném prodeji jeho věci a stanoví mu náhradní lhůtu k jejímu převzetí, avšak ne kratší než jeden (1) měsíc. Výtěžek z takového případného prodeje vyplatí Prodávající Kupujícímu po odečtení nákladů na skladování věci a nákladů prodeje, pokud se Kupující o tento výtěžek bez zbytečného odkladu po sdělení informace o uskutečněném prodeji přihlásí a sdělí Prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který má být výtěžek odeslán.
Při převzetí vyřízené reklamace Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.6.Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit reklamační protokol a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či osoba provádějící opravu odmítnout zboží vydat.

8.7.Kupující má právo v souvislosti s reklamací právo na úhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů. O proplacení takových nákladů musí Kupující požádat Prodávajícího nejpozději jeden (1) měsíc od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, v opačném případě právo na jejich úhradu zaniká.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1.Od kupní smlouvy může odstoupit pouze Kupující, který je spotřebitel. Kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

9.2.Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího na email: odbyt@haassohn.com.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle 9.1 těchto Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.


X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který Kupující nalezne zde.


XI. AUTORSKÉ PRÁVO
11.1. Programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop Prodávajícího, včetně fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop Prodávajícího.

XII. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.2. Kupující, který je spotřebitelem může podat stížnost, kterou může doručit Prodávajícímu na adresu sídla nebo e-mailovou adresu odbyt@haassohn.com prostřednictvím kontaktního formuláře na Eshopu Prodávajícího nebo na Českou obchodní inspekci www.coi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

12.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII. UKLÁDÁNÍ COOKIES
13.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou kupní smlouvou, těmito Obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; není-li však Kupující spotřebitel, ve smyslu ustanovení § 419 OZ ve spojení s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele, na závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se zákon o ochraně spotřebitele nepoužije, nestanoví-li právní předpis jinak.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.3. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.4. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

14.5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

14.6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

14.7. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

14.8. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, tím nejsou dotčena práva Kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.9. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese sídla společnosti Prodávajícího a elektronicky na adrese https://shop.haassohn.com.


V Jiřetíně pod Jedlovou dne 5.11.2018


VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vyplňte tento formulář a pošlete jej Prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro Kupujícího, který je spotřebitelem.
____________________________________________________________________________________
Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnáct (14) dnů

HAAS+SOHN Rukov s.r.o. , Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
email: odbyt@haassohn.com

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo dokladu:
Číslo objednávky:
Datum objednání _____________/datum převzetí:_______________


Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon: .
E-mail:
Bankovní účet, na který žádáte vrácení kupní ceny:


Datum:

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
_____________________________________________________________________________________